مقاله ۲ مزاج شناسی

تاریخ ارسال نوشته: ۲۵ مهر ۱۳۹۶

مزاج شناسی :

مزاج بلغمی طبع : سرد وتر

⇦•خصوصیات
⚜️پوست سفید
⚜️سردی پوست
⚜️چاق وپرچربی
⚜️مزه دهان ترش
⚜️رنگ زبان سفید
⚜️حجم زیاد ادرار
⚜️دردکمر، بدن،پاها
⚜️میل به خواب زیاد
⚜️جاری شدن آب از دهان

مزاج سودا یی طبع:سرد وخشک

⇦•خصوصیات
⚜️فکرزیاد
⚜️بیقراری
⚜️لاغراندام
⚜️افسردگی
⚜️خودخوری
⚜️بوی بددهان
⚜️خواب آشفته
⚜️مزه دهان شور
⚜️رنگ زبان سیاه
⚜️مشکلات عصبی
⚜️رنگ تیره مدفوع وادرار

مزاج صفرایی طبع : گرم و خشک
خصوصیات :

⚜️تندخویی
⚜️لاغراندام
⚜️گرمی بدن
⚜️عطش زیاد
⚜️کدری ادرار
⚜️زردی چشم
⚜️زبری پوست
⚜️عصبی شدن
⚜️رنگ زبان زرد
⚜️مزه دهان تلخ
⚜️پوست گرم وخشک

مزاج دموی طبع‌‌:گرم وتر ️

⇦•خصوصیات :
⚜️چرت زدن
بروز جوش
⚜️درشت اندام
⚜️رنگ زبان قرمز
⚜️خمیازه کشیدن
⚜️مزه دهان شیرین
⚜️لزج بودن آب دهان
⚜️پوست سرخ وسفید
⚜️پوست بدن گرم ومرطوب

X